update inschrijvingen Limburg Cup 10/05 & PACO Bree 23/05

update inschrijving Limburg Cup: pdficon small (of zie wedstrijdpagina zwemmen)

update inschrijvng PACO Bree: excelicon (of zie wedstrijdpagina PACO)