GZVN vindt het welbevinden en welzijn van al zijn leden belangrijk. GZVN staat voor ‘Samen sporten in een fijne sfeer met respect voor elkaar’. GZVN is lid van de Vlaamse Zwemfederatie, die gedragscodes heeft opgesteld om deze doelstelling te bereiken. Meer nog, doordat GZVN lid is van de VZF, onderschrijft GZVN (en daarbij dus ook elk lid van onze club) de gedragscodes van de Vlaamse Zwemfederatie.

Deze gedragscodes zijn opgemaakt voor ‘de sporters’ enerzijds en voor personen in ‘sport omkaderende functies’ anderzijds (trainers, bestuurders, sportbegeleiders, ouders…) Het belangrijkste doel van deze gedragscodes is het garanderen van kernwaarden (zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play) aan de leden. Op basis van deze gedragsregels toont de Vlaamse Zwemfederatie aan welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische en sociale integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd.

Elke overtreding van de gedragscode, net zoals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden (reactiebeleid).

Deze gedragscodes worden door GZVN mede uitgedragen en zullen toegevoegd worden aan het huishoudelijk reglement.

De GZVN gedragscode kan je hieronder terugvinden.

GZVN GEDRAGSCODE SPORTER

Praktische richtlijnen

 • Ik draag gepaste zwem- en sportkledij en heb de vereiste materialen bij tijdens de trainingen en wedstrijden, zoals de club mij vraagt.
 • Ik kleed me tijdens trainingen om in de toegewezen kleedruimte.
 • Ik draag zorg voor mijn spullen. De club is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen voorwerpen.
 • Elke training start stipt. Ik kom op tijd naar de training (dit is een kwartier voor aanvang). Ik verwittig de trainer indien ik te laat ben of niet aanwezig zal zijn (via oa. twizzit).
 • Ik verlaat de training/wedstrijd enkel mits toestemming van mijn trainer (toiletbezoek, eerder vertrekken omwille van persoonlijke redenen…).
 • Bij afwezigheid van een trainer of ander toezicht, kan er niet getraind worden (veiligheid zwembad).
 • Het gebruik van gsm, smartphone, tablet… is niet toegestaan bij binnenkomst van de kleedkamer voor de training aanvangt tot bij het verlaten van de kleedkamer na de training.
 • Er worden geen foto’s gemaakt of gefilmd in de kleedkamer en het zwembad. Indien nodig vraag ik toestemming aan mijn trainer om mijn gsm te mogen gebruiken.
 • Het gebruik van gsm, smartphone, tablet... is miniem toegestaan op wedstrijd
 • De trainer kan wel beeldmateriaal gebruiken tijdens de training (b.v. in kader van een videoanalyse). Deze beelden worden enkel gebruikt voor trainingsdoeleinden.
 • Via mijn lidmaatschap bij de club en de registratie bij de Vlaamse Zwemfederatie bezit ik een geldige verzekering ‘Lichamelijke ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid’.

 

Afspraken rond respect

 • Ik ben positief over de club GZVN. Ik heb plezier in mijn sport en geef alles wat ik kan. Ik heb respect voor de moeite en tijd die de trainers, bestuursleden en vele vrijwilligers in mij investeren.
 • Ik heb aandacht voor lichamelijke hygiëne en neem een douche voor en na de training.
 • Ik heb respect voor het materiaal dat ik gebruik van de club of andere leden. Ik kom niet aan de spullen van andere leden: stelen, verstoppen en vernielen hoort niet thuis in de club. Ik heb respect voor de infrastructuur waarin ik train. Ik gebruik zwembad, toilet, douches, kleedkamer op een gepaste manier, zonder deze ruimtes vuil te maken of te beschadigen.
 • Ik heb respect voor mijn medesporters, mijn trainers en anderen. Pesterijen, onsportiviteit en negatieve uitingen (verbaal en fysiek) t.a.v. anderen horen niet thuis in onze club.
 • Als sporter maak ik deel uit van een team, waarin we elkaar respecteren en waarderen.
 • Ik volg de richtlijnen op van de trainer bij trainingen en wedstrijden.
 • Ik aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en officials. Als ik niet akkoord ga, bespreek ik dit met mijn trainer.
 • Ik beïnvloed de scheidsrechter/officials niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Ik blijf bescheiden bij een overwinning en laat me niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Ik wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als ik zelf de verliezer ben.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf ook onsportief te zijn of om de club aan te moedigen om zich onsportief te gedragen.
 • Ik mag medesporters gerust op onsportief of onplezierig gedrag wijzen.
 • Ik vraag uitleg aan mijn trainer als ik iets niet begrijp. Bij vragen, problemen of klachten voor mezelf of voor anderen, kan ik bij mijn trainers en/of het aanspreekpunt integriteit (APIteam) van mijn club terecht.
 • Ik meld blessures aan mijn trainers en ik verzorg mijn blessure goed. Ik volg hierin de raad op van de experts. Ik voel me niet fit, ik krijg het advies van een expert (arts, kinesist…) om niet of anders te trainen: ik volg deze raad op.
 • Ik breng tijdig trainers/bestuur op de hoogte van medische gegevens zoals blessures, medicatiegebruik, mogelijke beperkingen. Bij medicatiegebruik bij competitiesporters bewaak ik om het ‘attest voor medische noodzaak’ bij te hebben bij wedstrijden, stages…
 • Sommige medicijnen worden als doping aanzien. Vraag dus steeds voldoende informatie aan je arts of apotheker. Staat het medicament op de dopinglijst (zie www.dopinglijn.be), dan heb ik als competitiesporter een ‘attest van medische noodzaak’ bij op elke training en wedstrijd.

 

Afspraken rond sociale en andere media

 • Alles wat je online zet, zal voor altijd terug te vinden zijn. Ik ben enorm voorzichtig met wat ik post. Ik zet geen privacygevoelige informatie online. Ik ben heel terughoudend met namen en gebeurtenissen.
 • Ook online, via sociale media of sms, ben ik sportief en respectvol t.a.v. mezelf, mijn medesporters, mijn trainers, mijn club… Ik maak dit ook duidelijk aan andere sporters.
 • Negatieve uitingen t.a.v. medesporters, trainers… worden niet getolereerd.

 

Ik weet dat ik een sanctie kan krijgen, als ik me niet hou aan bovenstaande regels, als ik gedrag stel dat niet door de beugel kan, zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.

 

GZVN GEDRAGSCODE TRAINERS EN SPORTBEGELEIDERS

Verantwoordelijkheden t.a.v. sporters

 • Ik draag een grote verantwoordelijkheid en heb een voorbeeldfunctie. Ik ben me daar bewust van. Ik probeer een gezonde mix tussen sporttechnische elementen en speelse vormen, activiteiten volgens de leeftijd, rijpheid, ervaring en bekwaamheid van elke individuele sporter in mijn groep te voorzien. Elke sporter is van belang en verdient mijn aandacht.
 • Ik hou rekening met de leefwereld van mijn sporters (vb. examenperiodes, andere interesses dan sport…).
 • Ik stimuleer de sporters en begeleid hen om optimale prestaties te halen zonder te hoge verwachtingen te hebben.
 • Ik laat geen minderjarige sporters vroegtijdig de training/wedstrijd/activiteit verlaten zonder voorafgaand overleg met de ouders.
 • Ik ben concreet en duidelijk in mijn communicatie. Ik ben beleefd en positief als trainer, ook non-verbaal. Want dit draagt bij tot een gunstig sportklimaat voor mijn sporters.
 • Ik neem mijn verantwoordelijkheid om vlot samen te werken en te communiceren met de ouders, mede-trainers, bestuursleden en anderen. Ik ben duidelijk over de verwachtingen en afspraken.
 • Ik ben voor het begin van de training aanwezig om mijn sporters op te vangen. Ik verwittig een mede-trainer indien dit niet haalbaar is.
 • Ik leef de maatregelen rond veiligheid na en leer mijn sporters het belang van veiligheid, zeker in een zwemomgeving.
 • Ik leer hen ook omgaan met winnen en verliezen. Plezier beleven en nieuwe dingen leren primeert. Hiervan ben ik mij bewust als trainer.
 • Ik leer mijn sporters de zwemreglementen en gedragsregels. Ik wijs hen erop dat deze voor iedereen gelden. Ik respecteer steeds de beslissingen van officials op een beleefde en professionele manier.
 • Ik bied een veilige trainingsomgeving aan, waarin het welzijn boven de prestatie staat (b.v. blessures). Een sporter dient fit de trainingen te volgen, het advies van een arts, kiné of andere specialist wordt gevolgd. Als ik bezorgd ben om de gezondheid van een van mijn sporters, kan ik een medisch onderzoek aanraden.
 • Ik heb de plicht – voor zover mogelijk – elke sporter te beschermen tegen misbruik. Grensoverschrijdend gedrag tolereer ik niet.
 • Ik ben bereid mij bij te scholen en eventueel vereiste kwalificaties te halen.
 • Ik ben lid van de Vlaamse Zwemfederatie, waardoor ik onderhevig ben aan de algemene gedragscodes van de Vlaamse Zwemfederatie en waardoor ik in het bezit ben van een geldige verzekering ‘Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid’.
 • Ik leg een ‘uittreksel uit het strafregister model 2’ voor op verzoek.
 • Ik gebruik, deel of deal geen drugs.
 • Wanneer ik de club in het openbaar vertegenwoordig, beperk ik gebruik van alcohol zodanig dat er nooit de indruk van overlast of onaangepast gedrag kan ontstaan.

 

Regels voor de trainer zelf

 • Ik draag GZVN een warm hart toe, ik ben positief over de club. Ik heb plezier in het geven van mijn trainingen en het begeleiden van mijn sporters.
 • Ik ben me bewust van wat goed gedrag en wat grensoverschrijdend gedrag is. Ook onthou ik me van elke vorm van (machts)misbruik, agressie (verbaal of fysiek) of seksuele intimidatie tegenover de sporters. De fysieke integriteit én in het bijzonder de seksuele integriteit van de sporter moeten steeds en in alle situaties gegarandeerd worden.
 • Ik heb respect voor alle sporters en mijn medetrainers. Pesterijen, onsportiviteit en negatieve uitingen (zowel verbaal als fysiek) t.a.v. anderen horen niet thuis in onze club.
 • Ook naar ouders toe communiceer ik op een correcte en rustige manier.
 • Ik praat niet met ouders over andere kinderen, trainers, bestuursleden, vrijwilligers, ...
 • Ik besef goed dat ik een voorbeeld ben voor de sporters. Mijn voorkomen telt. Ik draag de sportkledij van GZVN tijdens de training en wedstrijden.
 • Ik maak enkel gebruik van smartphone of tablet tijdens trainingen en wedstrijden voor sporttechnische doeleinden: (droog)trainingsschema’s, aanwezigheid sporters, monitoring van gewicht en lengte, opvolging tijden sporters, techniekfiches… mijn overige tijd gaat naar het actief coachen van mijn sporters.
 • Als ik beelden maak, gebruik ik deze enkel voor trainingsdoeleinden.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties met een jeugdige, niet volwassen sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Ik raak de sporter niet op een zodanige manier aan dat de sporter (en/of ik als trainer zelf) deze aanraking als seksueel of erotisch kan ervaren.
 • Ik onthou me van (verbale) seksuele getinte intimiteiten via welk communicatiekanaal dan ook.
 • Ik zal tijdens trainingen, wedstrijden en andere groepsactiviteiten gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt/verblijft, zoals de kleedkamer en de kamer.
 • Ik zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen (andere trainers, sporters, bestuursleden, vrijwilligers…) die bij de sporters betrokken is. Als ik gedrag vaststel dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal ik dit melden aan de coördinatoren en/of het bestuur.

 

Afspraken rond sociale en andere media

 • Ik gebruik sociale media (Whatsapp, Instagram, facebook, twitter…) om kennis, ervaringen of andere belangrijke informatie over de sport te delen. Ik ben me ervan bewust dat het voor altijd online terug te vinden is.
 • Eén-op-één-communicatie met minderjarige sporters via sociale media of mail wordt ten zeerste afgeraden. Laat de communicatie via de ouder verlopen.
 • Ik onthou me van seksueel getinte opmerkingen of opmerkingen die intimiderend zijn.

 

Ik weet dat ik een sanctie kan krijgen, als ik me ongepast gedraag, zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.

 

GZVN GEDRAGSCODE OUDERS

Er komt heel wat op je af, als je kind (competitief) sport. Het vele carpoolen, de vroege en late uren training, het blijven motiveren en stimuleren van je sporter, de voeding die nodig is…

DAAROM HIER ALVAST ENKELE TIPS voor OUDERS

 • Laat de coach coachen, laat de zwemmer zwemmen, blijf zelf ‘gewoon’ ouder (laat de ouder ouder zijn)…
 • Wees betrokken, zet je eventueel in als official of vrijwilliger in de club.
 • Schaar je achter de regels en de adviezen van het trainersteam en het bestuur.
 • Wees positief en blijf je kind aanmoedigen ook na een slechte wedstrijd/training.
 • Bied steun aan nieuwe ouders in de zwemgroep van je kind. Jij bent een belangrijke hulpbron voor nieuwe ouders.
 • Durf uitleg en hulp vragen aan andere ouders en aan het trainersteam, zeker als je nieuw bent in de club.

 

Verantwoordelijkheden

 • Ik zorg dat de administratie met de club in orde is. Dit omvat o.a. het tijdig betalen van de clubbijdrage en eventuele bijkomende kosten, alsook het up-to-date houden van contactgegevens.
 • Ik zorg dat mijn kind in orde is met het nodige materiaal en dat mijn kind de juiste sportkledij/zwemkledij heeft om aan de trainingen te kunnen deelnemen.
 • Het is mijn verantwoordelijkheid dat mijn kind tijdig aanwezig is op en opgehaald wordt na een training en wedstrijd.
 • Ik stimuleer een gezonde en evenwichtige levensstijl bij mijn kind: gezonde voeding, variatie en beweging, voldoende nachtrust en ontspanning. Ook hierin ben ik een voorbeeld voor mijn kind.
 • Is mijn kind nieuw in de club, dan stel ik mezelf voor aan de trainer(s) zodat deze weet wie ik ben.
 • Ik breng tijdig trainers/bestuur op de hoogte van medische gegevens zoals blessures, medicatiegebruik, mogelijke beperkingen. Bij medicatiegebruik bij competitiesporters bewaak ik om het ‘attest voor medische noodzaak’ bij te hebben bij wedstrijden, stages…
 • Ik weet dat mijn kind een sanctie kan krijgen, als ik me ongepast gedraag, zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.

 

Respect

 • Ik draag GZVN een warm hart toe, ik ben positief over de club.
 • Als ik vragen heb ivm de training, bepaalde beslissingen die genomen zijn, dan richt ik mij respectvol tot de trainer of hoofdcoach. Bij problemen, klachten richt ik me tot het bestuur of de API van de club.
 • Ik stimuleer sportiviteit en respect ten aanzien van andere zwemmers, trainers, ouders en anderen. En ik draag zorg voor het te gebruiken materiaal. Hierin geef ik het goede voorbeeld aan mijn kind.
 • Ik dring mijn verwachtingen niet op aan mijn kind.
 • Ik onthou me als ouder van het gebruik van grove, beledigende taal of geweld t.o.v. anderen (zwemmers, ouders, trainers, bestuursleden, officials op wedstrijden…). Ik besef dat dit gedrag kan leiden tot een schorsing of definitieve uitsluiting van mijn kind.
 • Ik moedig mijn kind aan de afspraken en regels (gedragscode) van de sport te volgen.

 

Afspraken rond sociale en andere media

 • Ik laat me niet negatief uit over de club via sociale media (Whatsapp, instagram, facebook, twitter…). Ik ben me bewust dat alles wat ik op sociale media zet voor altijd online terug te vinden is.
 • Ik ondersteun mijn kind om op een juiste manier binnen het clubgebeuren met sociale media om te gaan.